تقویم انتخابات الکترونیک انجمن های علمی دانشجویی در اردیبهشت ماه 98

تقویم انتخابات الکترونیک انجمن های علمی دانشجویی در اردیبهشت ماه 98


نظر به برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به پیوست تقویم مراحل اجرایی این انتخابات ارسال می‌شود.

آدرس کوتاه :