تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99


ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت پنج شنبه مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۹‬ انجام شده است، با توجه به عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی توسط برخی از دانشجویان، زمان ارزشیابی تا روز چهارشنبه ۲۴/‏۱۰/‏۹۹‬ تمدید شد.

آدرس کوتاه :