تمدید حکم سرکار خانم دکتر مریم سلطان بیاد به عنوان مدیرگروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

تمدید حکم سرکار خانم دکتر مریم سلطان بیاد به عنوان مدیرگروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، مسئولیت جنابعالی به عنوان مدیرگروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده مذکور،  موضوع حکم شماره 110/89603مورخ 94/4/8 از تاریخ 96/4/8 به مدت دو‌ سال تمدید می‌گردد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

محمود نیلی احمد آبادی

رییس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :