تمدید زمان وام تحصیلی 952

تمدید زمان وام تحصیلی 952


 اعلام می دارد از تاریخ 30 بهمن لغایت 9 اسفند ماه دانشجویان می توانند نسبت به ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه گلستان اقدام نمایند. آخرین مهلت برای ثبت درخواست های وام تحصیلی برای شما تا تاریخ 11 اسفند ماه می باشد.

آدرس کوتاه :