تمدید زمان وام شهریه 952

تمدید زمان وام شهریه 952


با عنایت به عدم امکان دسترسی به سامانه گلستان به مدت 2 روز، مدت زمان ثبت درخواست وام شهریه در سامانه گلستان برای دانشجویان تا تاریخ 6 اسفند ماه تمدید شد. همکاران محترم تا تاریخ 8 اسفند می توانند نسبت به ثبت درخواست ها در سیستم صندوق رفاه دانشجویان اقدام مقتضی مبذول فرمایند.

آدرس کوتاه :