تمدید مهلت حذف اضطراری دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 و عدم الزام به رعایت حداقل واحد باقیمانده

تمدید مهلت حذف اضطراری دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 و عدم الزام به رعایت حداقل واحد باقیمانده


تمدید مهلت حذف اضطراری بعضی از دروس نیمسال جاری در روزهای شنبه سوم و یکشنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۱ و همچنین اعلام عدم ضرورت رعایت حداقل تعداد واحدهای باقیمانده (پس از حذف اضطراری)

آدرس کوتاه :