تمدید مهلت حذف و اضافه نیمسال 1-99

تمدید مهلت حذف و اضافه نیمسال 1-99


با توجه به تقاضای برخی پردیس / دانشکده‌ها در خصوص تمدید بازه حذف و اضافه به استحضار می‌رساند بازه حذف و اضافه از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ تمدید می‌گردد.

آدرس کوتاه :