جدیدترین نسخه نشریات غیر معتبر (black list)

جدیدترین نسخه نشریات غیر معتبر (black list)


به پیوست جدیدترین نسخه نشریات غیر معتبر بین المللی که توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهیه و تنظیم شده است جهت استحضار خدمتتان تقدیم می‌گردد.

شایان ذکر است به مقالاتی که در نشریات غیرمعتبر (سیاه) چاپ شوند نه تنها گرنت و امتیاز ترفیع و ارتقا تعلق نمی‌گیرد بله امتیاز منفی برای نویسنده مقاله محسوب خواهد شد.

آدرس کوتاه :