اطلاعیه اطلاعیه

جدیدترین نسخه نشریات غیر معتبر (black list)

جدیدترین نسخه نشریات غیر معتبر (black list)


به پیوست جدیدترین نسخه نشریات غیر معتبر بین المللی که توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهیه و تنظیم شده است جهت استحضار خدمتتان تقدیم می‌گردد.

شایان ذکر است به مقالاتی که در نشریات غیرمعتبر (سیاه) چاپ شوند نه تنها گرنت و امتیاز ترفیع و ارتقا تعلق نمی‌گیرد بله امتیاز منفی برای نویسنده مقاله محسوب خواهد شد.