جشنواره ورزشی کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران

جشنواره ورزشی کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهراناداره کل تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد با هدف توسعه ورزش و ایجاد شور و نشاط در بین کارکنان و دانشجویان محترم، جشنواره جام رمضان را در دو بخش (کارکنان و دانشجویان) برگزار نماید.
زمان: ۲۷ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

آئین نامه و دستورالعمل‌ها: https://gope.ut.ac.ir/fa/news/33826

 

آدرس کوتاه :