جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محسن ابویی مهریزی، دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش زبان روسی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محسن ابویی مهریزی، دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش زبان روسی


 

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محسن ابویی مهریزی  دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش زبان روسی، تحت عنوانبررسی روش‌های بیان هدایت دستوری واژگان پرکاربرد روزمره زبان روسی بر اساس واژه نامه‌های مبتنی بر بسامد و بیان آنها در زبان فارسیروز چهارشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه ساعت ده صبح برگزار می‌شود.
هیأت داوران: استاد راهنما: آقای دکتر علی مدائنی اول، استاد مشاور: آقای دکتر حسین غلامی استاد داور داخلی اول: آقای دکتر امیر حسینی، استاد داور داخلی دوم: خانم دکتر ناهید شیخی جولاندان و استاد داور خارجی: خانم دکتر علیاری و ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر امیر حسینی می‌باشند.

 

آدرس کوتاه :