نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پژوهشی کمیسیون علوم انسانی

جلسه پژوهشی کمیسیون علوم انسانی


جلسات دوره ای معاونین پژوهشی کمیسیون علوم انسانی دانشگاه، در محل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی تشکیل شد.

حاضرین این جلسه، شامل آقایان دکتر ابراهیمی (معاون پژوهشی دانشکده الهیات و رییس کمیسیون پژوهشی علوم انسانی)،‌ دکتر حبیبا (معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دکتر کریمیان (معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی)،‌ دکتر رضایی (معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی) و دکتر نعمتی (معاون پژوهشی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی) و خانم دکتر پوررستمی (معاون علمی دانشکده مطالعات جهان) بود.

جلسه مذکور با حضور آقای دکتر ولی‌پور، رییس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، در ساعت 10 مورخ 27 شهریور 95 برگزار و آیین نامه جدید ترفیع و ارتقاء اعضای محترم هیأت علمی مورد بررسی قرار گرفت.