حذف اضطراری نیمسال اول 1400-99

حذف اضطراری نیمسال اول 1400-99


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به استثناء نو دانشجویان ورودی سال 1399   می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال دوم 1400-99 از تاریخ شش ام دی ماه الی هشتم دی ماه سال 1399 خواهد بود.

طبق بخشنامه شماره 192788 /پ/ 122 دانشگاه، مورخ 02 / 09 / 99 :

.1 حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی ، حداکثر تا سه درس بدون رعایت نوع درس و کف واحد درنیمسال تحصیلی

.2 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد صرفا یک درس بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی

با تایید گروه مربوطه ، مورد تایید اداره آموزش خواهد بود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

30 / 09 / 99

آدرس کوتاه :