اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

حذف و اضافه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۹۹

حذف و اضافه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۹۹