نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه امور پرسنلی ،کارگزینی و رفاهی

حوزه امور پرسنلی ،کارگزینی و رفاهی


 

امور بیمه/امور ارتقاء کارمندان/ امور تردد و حضورو غیاب/ اموررفاهی/سامانه مروارید و....

همکاران واحد کارگزینی و رفاهی

رئیس امور اداری و کارگزینی

دبیرخانه

دفتر معاونت اداری

شماره اتاق:8

شماره تلفن:9176

شماره اتاق:9

شماره تلفن:9044

شماره اتاق:330

شماره تلفن:9016

 

کلیه امور پرسنلی و اداری همکاران محترم در سامانه مروارید دانشگاه تهران به آدرس:

https://prs1.ut.ac.ir/Hermes

قابل مشاهده و اقدام میباشد.