حوزه ریاست

حوزه ریاست


توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.
 

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

ایمیل

 ریاست

رئیس دانشکده

خانم دکتر علوی

*

*

327

سوم

 

دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست

خانم ریاضت

88633111

9013

327

سوم

 

دفتر ریاست

سرپرست خدمات عمومی

آقای تقی پور

88025005

9035

327

سوم

 

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

آقای تجلی

88632677

9025

338

سوم

pubrel.ffll[at]ut.ac.ir

امور بین‌الملل

مشاور رئیس دانشکده درامور بین‌الملل

خانم دکتر بیاد

88025006

9053

311

سوم

 

امور بین‌الملل

کارشناس امور بین‌الملل

آقای قاسمی

*

9026

312

سوم

mghassemi[at]ut.ac.ir

هیات ممیزه در دانشگاه تهران

نماینده هیات ممیزه در دانشگاه تهران

آقای دکتر رضایی

*

9057

304

سوم

 

هیات ممیزه در دانشگاه تهران

کارشناس هیات ممیزه در دانشگاه تهران

آقای آرمیده

*

9063

309

سوم

 

بنیاد کُره

نماینده  بنیاد کُره

خانم دکتر چوی

*

9219

31و225

همکف و دوم

 

بنیاد روسکی میر (روسیه)

رئیس دفتر بنیاد روسکی میر 

خانم دکتر محمدی

88003432

9062

4

همکف

 

موسسه کنفسیوس(چین)

رئیس دفتر موسسه کنفسیوس

آقای جانگ

*

9090

17

همکف

 

موسسه کنفسیوس(چین)

رئیس دفتر ایران موسسه کنفسیوس

آقای دکتر وفایی

*

9117

316

سوم

 

مرکز آزمون

رئیس مرکز آزمون

آقای دکتر علوی

88637765

9146

207

دوم

 

مرکز آزمون

کارشناس مرکز آزمون

خانم رحیمزاده

82089010

9010و 9009

28

همکف

utept[at]ut.ac.ir

مرکز آموزش های آزاد

مدیر مرکز آموزش های آزاد

آقای دکتر نظری

66495545

*

*

*

 

مرکز آموزش های آزاد

کارشناس مرکز آموزش های آزاد

*

66495630

*

*

*

 
 

 

آدرس کوتاه :