نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب جناب آقای دکتر امین بذرافشان به عنوان مدیر ایرانی موسسه کنفسیوس

حکم انتصاب جناب آقای دکتر امین بذرافشان به عنوان مدیر ایرانی موسسه کنفسیوس


سلام علیکم
     احتراماً بنا بر پیشنهاد معاونت بین الملل دانشگاه و با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بر اساس موافقت‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران، ستاد مرکزی مؤسسه کنفسیوس و دانشگاه همکار یون نان چین، بدین وسیله به مدت ۲ سال به عنوان مدیر ایرانی مؤسسه کنفسیوس دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با هماهنگی مسئولان دانشکده زبانها و ادبیات خارجی و با بکارگیری امکانات موجود و جلب همکاری مدیر چینی مؤسسه کنفسیوس و دانشگاه یاد شده، دانشگاه تهران را برای دستیابی بر اهداف آن در عرصه بین الملل یاری رسانده و در انجام وظائف و مسئولیتهای محوله موفق و موید باشید.

محمود نیلی احمدآبادی - رئیس دانشگاه تهران