حکم انتصاب جناب آقای دکتر حسین سرکارحسن خان به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان آلمانی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب جناب آقای دکتر حسین سرکارحسن خان به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان آلمانی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه‬ تهران‬ به موجب این حکم به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان آلمانی ‬دانشکده مذکور، منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

محمود نیلی احمد آبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :