حکم انتصاب جناب آقای دکتر سید محمد علوی به عنوان رئیس مرکز آزمون های زیان های خارجی دانشکده

حکم انتصاب جناب آقای دکتر سید محمد علوی به عنوان رئیس مرکز آزمون های زیان های خارجی دانشکده


نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی به عنوان رئیس مرکز آزمون‌های زبان های خارجی دانشکده منصوب می‌شوید. امید است با بهره گیری از تجارب گذشته و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی نوین در راستای ارتقا آن مرکز گام‌های مهمی برداشته و در این مسیر موفق و موید باشید.

فریده علوی

رئیس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

 

آدرس کوتاه :