اطلاعیه اطلاعیه

حکم انتصاب جناب آقای دکتر عباسعلی رضایی به سمت عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تهران

حکم انتصاب جناب آقای دکتر عباسعلی رضایی به سمت عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه تهران