حکم انتصاب جناب آقای دکتر عباسعلی رضایی به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب جناب آقای دکتر عباسعلی رضایی به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده مذکور، منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای آنان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

محمود نیلی احمد آبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :