حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمدحسین رمضان کیائی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمدحسین رمضان کیائی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


سلام علیکم
احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه‬ تهران‬ به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مذکور منصوب می‌شوید. امید است با عنایت به وظایف مندرج در قوانین بالا دستی و آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی کلیه امور مربوط به مسائل فرهنگی-اجتماعی و فوق برنامه، تربیت بدنی، رفاهی، بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان دانشکده در حدود مقررات و ضوابط مصوب را بر اساس خط مشی دانشگاه بر محور جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد اهتمام قرار دهید.

امضا کننده : سیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :