حکم انتصاب سرکار خانم دکتر فاطمه روحی به عنوان رئیس مرکز آموزش های تخصصی آزاد دانشکده زیان ها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب سرکار خانم دکتر فاطمه روحی به عنوان رئیس مرکز آموزش های تخصصی آزاد دانشکده زیان ها و ادبیات خارجی


نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی به عنوان رئیس مرکز آموزش های تخصصی آزاد دانشکده منصوب می‌شوید. امید است با بهره گیری از تجارب گذشته و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی نوین در راستای ارتقا آن مرکز گام‌های مهمی برداشته و در این مسیر موفق و موید باشید.

فریده علوی

رئیس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

 

آدرس کوتاه :