حکم انتصاب سرکار خانم دکتر مرضیه یحیی‌پور به عنوان معاون آموزشی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

حکم انتصاب سرکار خانم دکتر مرضیه یحیی‌پور به عنوان معاون آموزشی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران


احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده سرکار عالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳ سال به عنوان معاون آموزشی دانشکده مذکور، منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

محمود نیلی احمدآبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :