حکم تمدید انتصاب جناب آقای دکتر محمد کیومرثی جرتوده به عنوان مدیر گروه آموزشی سایر زبانهای خارجی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تمدید انتصاب جناب آقای دکتر محمد کیومرثی جرتوده به عنوان مدیر گروه آموزشی سایر زبانهای خارجی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه‬ تهران‬ به موجب این حکم مسئولیت جنابعالی به عنوان‬ مدیر‬ گروه‬ آموزشی‬ سایر‬ زبانهای‬ خارجی‬ دانشکده مذکور، موضوع حکم شماره ۳۱۳۱۳۰/‏۱۱۰ مورخ‬ ۱۸/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ ‬ ‬از تاریخ ۱۸/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ به مدت ۲ سال تمدید می‌گردد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

 

محمود نیلی احمدآبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :