حکم جناب آقای دکتر مهدی دهمرده (سردبیر مجله پژوهش های زبان شناختی در زبانهای خارجی)

حکم جناب آقای دکتر مهدی دهمرده (سردبیر مجله پژوهش های زبان شناختی در زبانهای خارجی)


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان سردبیر مجله پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبانهای خارجی تعیین می‌شوید. امید است به فضل الهی با همیاری و مساعدت سایر محققان در ارتقا هرچه بیشتر کیفیت پژوهشی آن مجله در سطح استانداردهای بین المللی موفق و مؤید باشید.

محمد رحیمیان

معاون پژوهشی دانشگاه تهران

 

آدرس کوتاه :