حکم سرکار خانم دکتر علوی (سردبیر مجله پژوهش های ادبیات معاصر جهان)

حکم سرکار خانم دکتر علوی (سردبیر مجله پژوهش های ادبیات معاصر جهان)


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان سردبیر مجله پژوهش‌های ادبیات معاصر جهان تعیین می‌شوید. امید است به فضل الهی با همیاری و مساعدت سایر محققان در ارتقا هرچه بیشتر کیفیت پژوهشی آن مجله با توجه به استانداردهای بین المللی موفق و مؤید باشید.

محمد رحیمیان

معاون پژوهشی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :