حکم مشاور امور فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی- سرکار خانم دکتر مهرابی

حکم مشاور امور فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی- سرکار خانم دکتر مهرابی


نظر به تعهد، توانمندی‌های بسیار خوب شما در حیطه‌های فرهنگی و آموزشی بدین وسیله و بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۹۶‬هیأت رئیسه محترم دانشگاه تهران و ابلاغیه شماره ۵۴۳۲۹ مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۹۷‬ معاونت محترم برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، به عنوان مشاور رئیس دانشکده در امور فرهنگی منصوب می‌گردید. امید است بااتکال به پروردگار سبحان وبا روحیه دلسوزانه ای که در شما وجود داردشاهد ارتقا برنامه‌ها و تحولات فرهنگی در این دانشکده باشیم.

آدرس کوتاه :