اطلاعیه‌ها

برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۲
برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۲
روزانه، نوبت دوم و استعداد درخشان
فرایند طرح استاد محوری
فرایند طرح استاد محوری
در معاونت پژوهش و فناوری
برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری خرداد۱۴۰۲
برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری خرداد۱۴۰۲
دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران (اطلاعیه شماره 4)

اطلاعیه‌های آموزشی