دستورالعمل اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعلام ثبت درخواست دانشـجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط متقاضـی انتقال و میهمانی سال 1401 در سامانه مربوط

دستورالعمل اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعلام ثبت درخواست دانشـجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط متقاضـی انتقال و میهمانی سال 1401 در سامانه مربوط


آدرس کوتاه :