دهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

دهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران


با عنایت به برگزاری"دهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران"گرامیداشت سال روزآزاد سازی خرمشهر قهرمان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹7، به پیوست آئین نامه، شیوه نامه اجرایی و فر م های مربوط تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مطلوب و فراگیر به همه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی برای دریافت فرم الکترونیکی شماره (۱) از وب سایت ایناداره کل به نشانی http://shahed.ut.ac.ir ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بر اساس مفاد شیوه نامه اجرایی، فرم‌های تکمیل شده مذکور به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 09/‏۱۲/‏۱۳۹6 از دانشجویان متقاضی دریافت و متعاقباً با تشکیل جلسه کمیته اجرایی انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس/ ‏‬دانشکده/مرکز/موسسه(مطابق ماده ۸ آئین نامه)، نفرات برگزیده از طریق تنظیم صورتجلسه، حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 16/‏۱۲/‏۱۳۹۵ صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداری و در قالب فرم‌های (۳) و(۴)پیوست به همراه صورتجلسه مربوط، به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه معرفی شوند.

یاد آوری می گردد دفاتر امور شاهد و ایثارگر حداکثر تا روز یکشنبه 1396/12/20 فرصت دارند تا کلیه مستندات را به صورت دستی به این اداره کل ارسال فرمایند.

«تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید بوده و به مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود،ترتیب اثر داده نخواهد شد»

آدرس کوتاه :