دومین جلسه نقد کتاب

دومین جلسه نقد کتاب


دومین جلسه معرفی و نقد کتاب مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۹۷  از ساعت ۳۰/‏۱۱ الی 15: ۱۲در سالن مرجع کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی  برگزار ‌گردید..

 عنوان کتاب زبان روسی معاصر نحو گروه واژه و جملهتألیف جناب آقای دکتر ولی پور ‏ و سخنران جناب آقای دکتر زهرایی از اعضاء محترم گروه زبان روسی دانشکده میباشند.

در این جلسه پس از بررسی مولفه های مختلف از زوایای متفاوت توسط سخنران،نویسنده کتاب نیز  انگیزه اصلی از نگارش این کتاب  را فقدان کتابی در خصوص دستور زبان روسی برای فارسی زبانان  مطرح کردند. لذا این کتاب به جهت استفاده زبانشناسان بومی سازی شده است.

 

آدرس کوتاه :