شرح مطلب

دومین فراخوان ثبتنام برای جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی کشور

دومین فراخوان ثبتنام برای جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی کشور