نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار نماینده بخش زبان‌های خارجی پژوهشگاه علوم انسانی با گروه زبان ایتالیایی

دیدار نماینده بخش زبان‌های خارجی پژوهشگاه علوم انسانی با گروه زبان ایتالیایی


جلسه گروه و زبان و ادبیات ایتالیایی با نماینده پژوهشگاه علوم انسانی

با توجه به اینکه پژوهشگاه علوم انسانی، بزرگترین مرکز علمی در بررسی کتاب و منابع علوم انسانی در تمام رشته گرایش‌های علوم انسانی در کشور می‌باشد، گروه زبان و ادبیات ایتالیایی برآن شدند تا از جناب آقای دکتر رمضانی، نماینده بخش زبانشناسی و زبان‌های خارجی این مرکز دعوت به عمل آورند تا برای امکان فعالیت‌های فیمابین گفت و گو و تبادل نظر داشته باشند.

آقای دکتر رمضانی ضمن برشمردن اهداف و روند فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی، راه‌های همکاری با گروه زبان و ادبیات ایتالیایی را ترسیم نمودند. ایشان هم‌چنین بر نقد منابع درسی دانشجویان این رشته و سایر منابع موجود که می‌توانند به عنوان مکمل مورد استفاده قرار گیرند، تأکید نمودند. در انتهای جلسه، مقرر گردید گروه زبان ایتالیایی پیشنهادات خود را در قالب طرحی جامع به بخش زبانشناسی و زبان‌های خارجی پژوهشگاه علوم انسانی ارائه نماید.

جلسه مذکور ساعت 11:30 تا 12:30 روز یک‌شنبه 21 آذر 95 در اتاق شورای فرعی دانشکده برگزار گردید.