راه اندازی قابلیت واگذاری غذا در سامانه تغذیه

راه اندازی قابلیت واگذاری غذا در سامانه تغذیه


احتراما به استحضار می رساند واگذاری غذای رزرو شده از روز یکشنبه مورخ 97/03/27 راه اندازی گردید، فایل آموزشی به پیوست بوده و نکات قابل توجه در این خصوص به شرح ذیل تقدیم می گردد.

- قابلیت ایجاد شده، هیچگونه تغییری در تعداد رزروها نخواهد داشت.

- دانشجو بعد از پایان زمان رزرو (چهارشنبه ساعت 10 صبح) می تواند نسبت به واگذاری غذای رزرو شده تا ساعت 11 صبح روز تحویل غذا اقدام نماید، در صورت پذیرش رزرو از سوی دانشجوی دیگر، رزرو انتقال پیدا خواهد کرد، در غیر این صورت غذای رزرو شده در کاربری دانشجو باقی خواهد ماند.

- قیمت غذاها بر اساس گروه های کاربری (عادی - سنواتی) می باشد به طور مثال اگر دانشجوی غیرسنواتی اقدام به واگذاری غذای خود نماید در صورت پذیرش غذا از سوی دانشجوی سنواتی قیمت سنواتی از حساب دانشجوی دریافت کننده، کسر می گردد.

- این قابلیت مختص دانشجویان همان سلف سرویس غذاخوری می باشد و دانشجوی دیگر سلف ها فعلا نمی توانند در سلفی به غیر از سلف خود این واگذاری را انجام دهند.

ضمنا این قابلیت می تواند جایگزین گروه هایی که در فضای مجازی در خصوص واگذاری غذا به دیگران بدون داشتن هیچگونه نظارتی و استفاده نامحدود دانشجویان از کدفراموشی و رمز دومی که باعث افزایش صف های سلف سرویس های دانشجویی می شود، نیز باشد.

آدرس کوتاه :