زمان ثبت درخواست های وام تغذیه

زمان ثبت درخواست های وام تغذیه


مهلت ثبت وام تغذیه تا 26 خرداد فقط برای دانشجویان روزانه که غذا رزرو میکنند در گلستان میسر شده است.

آدرس کوتاه :