سخنرانی‌های پژوهشی هفته پژوهش دانشکده

سخنرانی‌های پژوهشی هفته پژوهش دانشکده


روز

تاریخ

ساعت

سخنران

عنوان سخنران

گروه

زبان سخنرانی

شنبه

20/9/95

12

آقای محمد عباسی

مدعو

زبان اردو

فارسی

یکشنبه

21/9/95

12

آقای دکتر آیت حسینی

هیات علمی

زبان ژاپنی

فارسی

دوشنبه

22/9/95

12-9

5 نفر از دانشجویان دکتری آموزش انگلیسی

دانشجو

آموزش انگلیسی

انگلیسی

سه شنبه

23/9/95

12-9

5 نفر از دانشجویان دکتری ادبیات انگلیسی

دانشجو

ادبیات انگلیسی

انگلیسی

چهارشنبه

24/9/95

12

خانم دکتر زهرا محمدی

هیات علمی

زبان روسی

فارسی

 

حضور اساتید محترم و دانشجویان و همکاران گرامی را ارج می­نهیم.

آدرس کوتاه :