سخنرانی آقای آلن راباتل

سخنرانی آقای آلن راباتل


به استحضار می‌رساند، آقای پروفسور آلن راباتل، استاد دانشگاه لی یون، روز چهارشنبه دوم آبانماه ۱۰-۱۲ و ۱۳/۳۰-۱۵/۳۰ در دانشکده سخنرانی خواهند داشت. لازم به ذکر است آقای راباتل از ۲۱ مهرماه تا اول آبانماه به ترتیب در دانشگاه‌های تبریز، شهید چمران اهواز، اصفهان، فردوسی مشهد و شهید بهشتی سخنرانی خواهند داشت.

آدرس کوتاه :