نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی دوم و سوم پژوهشی- دوشنبه 26 مهر 95

سخنرانی دوم و سوم پژوهشی- دوشنبه 26 مهر 95


پیرو برگزاری سخنرانی در دانشکده، دومین و سومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های معاونت پژوهشی، ساعت 11 تا 12:30 روز دوشنبه 26 مهر ماه 1395 در سالن غدیر دانشکده برگزار شد.

در این جلسات ابتدا آقای دکتر مرتضی لک با مقاله ای تحت عنوان « The paper Shakespeare: Jacob Tonson, Print Culture and the Illustrated Edition of Shakespeare's plays » و پس از ایشان، آقای دکتر رضا دشستانی با مقاله ای تحت عنوان « Learning English idioms with a web-based educational game » به ایراد سخنرانی پرداختند.

جناب آقای دکتر نعمتی، معاون محترم پژوهشی دانشکده، سرکار خانم دکتر بیاد، مدیر محترم گروه زبان و ادبیات انگلیسی، اعضای محترم هیأت علمی گروه زبان انگلیسی و جناب آقای دکتر ولی پور، رییس محترم دانشکده در جلسه سخنرانی حضور داشتند.

پس از هر سخنرانی که به زبان انگلیسی ایراد گردیده بود، پرسش و پاسخ انجام شد و در پایان مراسم، معاون محترم پژوهشی و مدیر و نیز استادان محترم گروه انگلیسی از حضور ریاست محترم در جلسه تشکر و قدردانی نمودند. جناب آقای دکتر ولی پور نیز ضمن قدردانی از معاونت پژوهشی درخصوص برگزاری جلسات سخنرانی، این اقدام را در جهت پویا کردن دانشجویان و استادان با رویکرد پژوهشی، شایسته و مثبت ارزیابی کردند.