نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی پژوهشی، آقای دکتر اکبر عبدالهی

سخنرانی پژوهشی، آقای دکتر اکبر عبدالهی


دهمین سخنرانی پژوهشی دانشکده طبق تقویم معاونت، در روز یکشنبه مورخ 7/9/95 ساعت 12 در محل تالار غدیر دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی برگزار شد.

جناب آقای دکتر اکبر عبدالهی، عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده، سخنرانی این جلسه بودند که سخنرانی خود را با موضوع "تاثیر مطالعه بازنمودهای اجتماعی بر ارتقاء کیفیت یاددهی و یادگیری زبان های خارجی" به زبان فارسی ایراد کردند.

در این جلسه، جناب آقای دکتر ولی پور، ریاست محترم دانشکده، آقای دکتر نعمتی، معاون محترم پژوهشی دانشکده و برخی از اعضای محترم گروه زبان و ادبیات فرانسه، انگلیسی، اردو، ژاپنی، سایر زبان های خارجی و دانشجویان گرامی و سایر علاقمندان حضور داشتند.

چکیده سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

پیش از حوزه آموزش زبان‌های خارجی مفهوم بازنمودهای اجتماعی ابتدا در جامعه‌شناسی زبان با پرداختن به مسائل مربوط به دوزبانگی و چندزبانگی و سپس در روانشناسی اجتماعی با پرداختن به مسائل مربوط به موفقیت و شکست تحصیلی در مدارس به عنوان " مجموعه ای سازمان یافته از شناخت نسبت به یک شیئ که این نوع شناخت در بین اعضای یک جامعه همگن، بصورت مشترک وجود دارد" مورد توجه قرار گرفت. بررسی و تعریف مفهوم بازنمودهای اجتماعی و سیرتاریخی این مفهوم درعلوم مختلف مقدمه‌ای بر این پرسش خواهد بود که چگونه مطالعه بازنمودهای اجتماعی میتواند موجب ارتقا کیفیت یاددهی و یادگیری‌ زبان های خارجی گردد. در جهت پاسخ به این پرسش ، کارکرد مطالعه بازنمودهای اجتماعی در حوزه آموزش زبان های خارجی در سه سطح معرفت‌‌شناختی، نظری و روش‌‌شناختی مورد بررسی‌ قرار گرفت .