شرح مطلب

سند تعهد برای دانشجویان ترم اول

سند تعهد برای دانشجویان ترم اول


با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان، ارائه سند تعهد برای دانشجویان ترم اول متقاضی وام تحصیلی نیز اجباری شد. 

آدرس کوتاه :