شرایط عضویت

شرایط عضویت1. شرایط عضویت 
الف- دانشجویان دانشگاه تهران: ارائه کارت دانشجویی
ب-سایر: ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی به همراه کپی، یک قطعه عکس

2. تعرفه سال 1402(به ریال)

نوع عضویت

روزانه

ماهیانه

سه‌ ماهه

شش ماهه

سالیانه

دانشجویان دانشگاه تهران

رایگان

دانش‌آموختگان دانشگاه تهران(50درصد تخفیف)

100/000

400/000

800/000

*

*

محقق با کارت اهل قلم یا کتاب تالیفی

*

*

*

2/000/000

3/200/000

آزاد

200/000

800/000

1/600/000

*

*

 

3. توضیحات
- استفاده از منابع فقط در محل می باشد و اعضا آزاد حق خارج کردن منابع را ندارند.
- مراجعان جهت استفاده علاوه بر کارت عضویت آزاد می‌بایست کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
 

آدرس کوتاه :