شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی - انتخابات خرداد98 (واحدهایی که به حدنصاب کاندیدا نرسیدند )

شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی - انتخابات خرداد98 (واحدهایی که به حدنصاب کاندیدا نرسیدند )


با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه، در نظر دارد نسبت به برگزاری انتخابات ۲۱ واحدی که مطابق ماده ۱-۱ شیوه نامه به حد نصاب کاندیدا نرسیدند در خرداد ماه سال جاری اقدام نماید خواهشمنداست مساعدت لازم در این زمینه با کمیته اجرایی مبذول فرمائید.

تاریخ ثبت نام داوطلبان: ۷ الی ۱۱ خرداد ۹۸ با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی studentaffairs.ut.ac.ir

واحدهای برگزار کننده انتخابات: - پردیس هنرهای زیبا - پردیس ابوریحان - پردیس علوم - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -دانشکده مدیریت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشکده جغرافیا - دانشکده دامپزشکی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشکده مطالعات جهان - دانشکده علوم و فنون -موسسه ژئوفیزیک - دانشکده معارف و اندیشه اسلامی - خوابگاه‌های پسران -خوابگاه متأهلین- خوابگاه‌های دختران - دانشکده اقتصاد - دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی - دانشکده علوم اجتماعی -دانشکده کارآفرینی

اسامی کمیته اجرایی: دبیر کمیته اجرایی: محمد امین ورقایی ۶۶۰۳۹۵۰۳۹:، محمد رضا حسینی :۸۱۱۹۹۴۱۱۷، کاظم دوستی نسب: ۷۱۱۷۹۴۲۹۸، نرگس پور محمدیان رودسری :۴۱۰۲۹۴۱۰۳ مریم هداوند :۴۳۱۸۹۵۰۱۰

آدرس کوتاه :