اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

شماره تماس و ایمیل کارمندان حوزه معاونت اداری-مالی و دانشجویی

شماره تماس و ایمیل کارمندان حوزه معاونت اداری-مالی و دانشجویی


مرضیه ریاضت / پست الکترونیکی: riazat@ut.ac.ir شماره تماس: 61119016_88636616

پوران واشقانی فراهانی / پست الکترونیکی: p_ vasheghani@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119176

سارا حسینی /  پست الکترونیکی: hosseini_k@ut.ac.ir  / شماره تماس: 61119067- 88025004

غلام حیدر شکری / پست الکترونیکی:  shokrigh@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119044

محسن حکمت  / پست الکترونیکی:  Mohsenhekmat@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119036 

مهناز رهبری / پست الکترونیکی مرکز آزمون:  utept@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119010 - 61119009

 

داود بابالاری / پست الکترونیکی:  davood.babalari@ut.ac.ir / شماره تماس: 88009825

حمیدرضا جدیدی / پست الکترونیکی:  hjadidi@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119040