شماره تماس و ایمیل کارمندان حوزه معاونت اداری-مالی و دانشجویی

شماره تماس و ایمیل کارمندان حوزه معاونت اداری-مالی و دانشجویی


رئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی و شاهد و ایثارگر : مرضیه ریاضت / پست الکترونیکی: riazat@ut.ac.ir شماره تماس: 61119016_88636616

رئیس اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانی : پوران واشقانی فراهانی / پست الکترونیکی: p_vasheghani@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119176

کارشناس امور دانشجویی (تسویه حساب دانشجویی) : سارا حسینی /  پست الکترونیکی: hosseini_k@ut.ac.ir  / شماره تماس: 61119067- 88025004

مسئول دبیرخانه، کارشناس امور دانشجویی (تغذیه، تربیت بدنی) : غلام حیدر شکری / پست الکترونیکی:  shokrigh@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119044

امین اموال، کارشناس امور دانشجویی (امور وام ها) : محسن حکمت  / پست الکترونیکی:  Mohsenhekmat@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119036 

کارپرداز : داود بابالاری / پست الکترونیکی:  davood.babalari@ut.ac.ir / شماره تماس: 88009825

مسئول انبار : حمیدرضا جدیدی / پست الکترونیکی:  hjadidi@ut.ac.ir / شماره تماس: 61119040

آدرس کوتاه :