شناسایی و انتخاب دانشجوی صاحب استعداد برتر-بنیاد نخبگان سال تحصیلی98-97

شناسایی و انتخاب دانشجوی صاحب استعداد برتر-بنیاد نخبگان سال تحصیلی98-97


ضمن ارسال نامه شماره 98058/۱۵ مورخ  5/4/1397   بنیاد ملی نخبگان به استحضار می رساند سامانه بنیاد نخبگان (سینا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره مندی از جوایز سال تحصیلی98-97  فعال گردیده است. لذا پردیس/ دانشکده ها ضروری است  به نحو مقتضی به دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند اطلاع رسانی نماید تا به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا پانزدهم مردادماه 1397  نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه سینا به آدرس: http://sina.bmn.ir اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :