فرآیند آموزشی کارشناسی

فرآیند آموزشی کارشناسی


نکات مهم (آیین نامه ای)و فرآیندهای آموزشی در   مقطع کارشناسی

لازم است دانشجو آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران، به‌ویژه آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه تهران را به دقت مطالعه و بر طبق آن عمل نماید.

لینک آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی

نکات مهم (آیین نامه ای)  قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

 1. دانشجوی ذکور مشمول موظف است پس از ثبت نام اولیه برای اخذ معافیت تحصیلی بلافاصله در اولین نیمسال تحصیلی ، طبق روال تعیین شده اقدام نماید. بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت تحصیلی خواهد بود.
 2. دانشجو موظف است جهت درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی اقدام نماید و تا وصول تاییدیه تحصیلی  مقطع قبلی خود آن را پیگیری نماید . بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول تاییدیه خواهد بود.
 3. انتخاب واحد در نیمسال اول توسط کارشناسان آموزش به طور گروهی  انجام می شود . در نیمسال های بعدی مطابق سرفصل و برنامه ریزی گروه های آموزشی، دانشجویان دروس را از سیستم جامع آموزشی در بازه زمانی تعیین شده طبق تقویم دانشگاهی، انتخاب می نمایند.
 4. جدول کلی دروسی را که تا پایان دوره کارشناسی ملزم به گذراندن آن هست در اختیار گروههای آموزشی می باشد که از سایت دانشکده قابل اخذ می باشد.  
 5. تعداد سنوات تحصیلی مجاز دانشجو حداکثر 4 سال ( 8 نیمسال ) از بدو ورود می باشد .
 6. در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه سنوات دانشجو حداکثر تا دو نیمسال قابل افزایش است . هزینه افزایش سنوات طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه تهران از دانشجویان دوره روزانه ( مشمول آموزش رایگان ) دریافت می شود . در صورت عدم دانش آموختگی دانشجو در سنوات اضافی ، ایشان از ادامه تحصیل محروم می شود .
 7. عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی منجر به محرومیت دانشجو از تحصیل می شود.
 8. چنانچه دانشجو در یک نیمسال تحصیلی معدل کمتر از -/12 احراز نماید ، در آن نیمسال دانشجوی مشروط محسوب می گردد . اگر تعداد سنوات مشروطی بیش از 3 نیمسال متوالی یا متناوب باشد ، محروم از تحصیل می شود و باید بلافاصله با واحدهای دانشگاه تسویه نماید .
 9. دانشجو در هر نیمسال لازم است حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب نماید . اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل 17 باشد، می تواند در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد درسی اخذ کند.
 10. حداقل نمره قبولی در هر درس 10 و به شرط گذراندن کلیه دروس دوره تحصیلی ، معدل کل دانشجو برای دانش آموختگی در مقطع رشته قبولی حداقل -/12 می باشد .
 11. حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس و جلسه آزمون پایانی الزامی است. اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه از شانزده جلسه غیبت کند نمره آن درس (نیم) و چنانچه در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس (صفر) می باشد.
 12. مرخصی تحصیلی طبق آیین نامه دانشگاه در نیمسال اول ورودی های جدید مجاز نمی باشد و در طول دوره تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی صرفا دو  نیمسال  (مشروط به اینکه دانشجو ترم آخر دوره تحصیلی نباشد) می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. ضمنا لازم به تاکید است درخواست مرخصی تحصیلی لازم است دو هفته قبل از موعد ثبت نام و انتخاب واحد و حداکثر تا قبل از بازه زمانی حذف و اضافه به کارشناس مربوطه ارایه شود. در غیر اینصورت درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان طبق مقررات آموزشی دانشگاه قابل بررسی نمی باشد.
 13. دانشجوی خانم می تواند یک ترم مرخصی بدون احتساب در سنوات در دوره  بارداری، در زمان  زایمان و تا سه نیمسال به دلیل  عوارض شیردهی در شرایط خاص و مجوزهای لازم از دانشگاه  استفاده نماید که جهت اطلاعات بیشتر به کارشناس مربوطه مراجعه گردد. 
 14. چنانچه درخواست دانشجو برای حذف درس به دلیل بیماری باشد در طول نیمسال تحصیلی یا جلسه امتحان پایان نیمسال تحصیلی رعایت آیین نامه کمیسیون پزشکی دانشگاه الزامی است ، در این صورت درس یا دروسی که دانشجو درخواست حذف آن را دارد، با رعایت کامل مقررات و آیین نامه کمیسیون پزشکی دانشگاه تهران و به شرط تایید گواهی پزشک مربوط توسط کمیسیون پزشکی دانشگاه ، حذف پزشکی درس اقدام می گردد .
 15. هر دانشجو ملزم به گذراندن 22 واحد از دروس عمومی می باشد. لذا خواهشمند است با رعایت نکات زیر از نیمسال دوم تحصیلی خود، اقدام به اخذ دروس عمومی نمایند:
 •  حداکثر دو درس اسلامی در یک نیمسال اخذ شود.
 •  درس تربیت بدنی  و اندیشه اسلامی 1 حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی اخذ و گذرانده شود.
 • اخذ و گذراندن همزمان دروس تربیت بدنی  و ورزش 1 در یک ترم و همچنین اخذ و گذراندن همزمان دروس اندیشه اسلامی (معارف اسلامی) 1 و 2 در یک ترم به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
 1. میانگین نمرات در هر نیمسال،  زیر12، مشروط محسوب شده و دانشجو در نیمسال بعدی حداکثر 14 واحد می تواند اخذ نماید.
 2.  در صورتیکه دانشجو سه ترم متوالی و یا متناوب مشروط شود و میانگین کل وی زیر 12 باشد از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 3. دانشجو در هر رشته می تواند علاوه بر اخذ دروس اختصاصی ، 12 واحد درس اختیاری در همان رشته را اخذ نماید و یا به جای 12 واحد درس اختیاری می تواند 12 واحد درس زبان دوم (3 درس 4 واحدی) را اخذ و بگذراند.

تذکر مهم: بعد از اقدام به اخذ زبان دوم در یک زبان خاص، دانشجو نمی تواند زبان دوم خود را تغییر دهد و تا پایان دوره 12 واحد از یک زبان دوم انتخابی را می بایست بگذراند.

 1. دانشجو از نیمسال دوم به بعد،  در بازه زمانی تعیین شده، طبق تقویم دانشگاه، که در هر نیمسال اطلاعیه مربوطه در سایت دانشکده درج می شود، در موعد حذف و اضافه صرفا می تواند دو درس اضافه و یا حذف نماید.
 2. حذف اضطراری (از نیمسال دوم به بعد)، طی درخواستی از سوی دانشجو با تایید استاد درس و مدیر گروه مربوطه قابل بررسی می باشد. شایان ذکر است که درس های تربیت بدنی  و ورزش 1 حذف اضطراری ندارند.
 3. درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در هر نیمسال از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان ، از قسمت پیشخوان سامانه جامع گلستان ، انجام می شود . اکثر گواهی اشتغال به تحصیلی پس از تایید به طور خودکار به پست الکترونیکی  دانشجو ارسال می شود .در صورت عدم دریافت، دانشجو می تواند به دبیرخانه دانشکده جهت دریافت نسخه فیزیکی مراجعه نماید.
 4. - دانشجو ملزم است که هرگونه تغییر در آدرس سکونت ، شماره تلفن و مشخصات شناسنامه ای خود را در اسرع وقت به اداره آموزش اطلاع دهد.
 5. - دانشجو موظف است ثبت نمرات دروس خود را در هر نیمسال در سامانه جامع آموزشی دانشگاه کنترل نماید و در صورتیکه درسی فاقد نمره و یا ناتمام باشد مراتب را به اداره آموزش در اسرع وقت اطلاع دهد.
 6. - دانشجو موظف است که در تمام طول دوره تحصیل به اطلاعیه های الصاق شده بر روی بردهای آموزشی و همچنین در سایت دانشکده توجه لازم داشته باشد.

 

 
 
   

 

آدرس کوتاه :