فرایند شرکت در آزمون جامع دکتری

فرایند شرکت در آزمون جامع دکتری


 • مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان آزمون جامع، حداکثر ۴ نیمسال است.
 • اگر دانشجو در نوبت نخست مردود شود می‌تواند در نیمسال ۵ برای بار دوم در ارزیابی جامع شرکت کند
 • چنانچه دوباره در ارزیابی جامع مردود شود مجاز به ادامه تحصیل نیست و از تحصیل محروم خواهد شد.
 1. پیش شرط ‌های شرکت در ارزیابی جامع:
  • کسب نمره حداقل ۱۴ در همه دروس
  • کسب معدل حداقل ۱۶
  • ارائه نمره قبولی زبان.
 2. دانشجو: تکمیل کاربرگ شماره ۱ (لینک کاربرگ ۱)
 3.  کارشناس: بررسی درخواست در کاربرگ شماره ۱ و در صورت تأیید ارجاع به مدیر گروه.
 4. مدیر گروه :  برگزاری جلسه ارزیابی جامع متناسب با نوع درخواست دانشجو و اعلام نمرات در کاربرگ شماره ۲  به معاونت آموزشی.

 

 

آدرس کوتاه :