فرایند مرحله آموزشی مقطع دکتری

فرایند مرحله آموزشی مقطع دکتری


مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان آزمون جامع، حداکثر 4 نیمسال است. (ماده 7 آیین‌نامه)

تعداد واحد آموزشی 18 واحد و تعداد واحد جبرانی به تشخیص دانشکده/گروه حداکثر 6 واحد از دروس کارشناسی ارشد. (ماده 12 آیین‌نامه)

حداقل نمره قبولی در درس جبرانی و اصلی 14 و حداقل معدل قبولی 16 است. (ماده  13 آیین‌نامه)

حضور دانشجو در تمام جلسات درس و آزمون پایانی الزامی است. غیبت بیش از 3 جلسه یا غیبت در آزمون پایانی به منزله نمره صفر است. (ماده 15 آیین‌نامه)

 

حداکثر ترم مجاز

نمره قبولی واحد جبرانی

نمره قبولی واحد اصلی

معدل کل قبولی

3 ترم

14

14

16

 

 پرسش‌های متداول:

  1.  در صورت عدم کسب نمره قبولی در درس جبرانی چه کاری باید انجام شود؟

همان درس در نیمسال بعدی اخذ شود، نمره درس در معدل تاثیر ندارد.

2. آیا می توانم در دانشگاه دیگری مهمان شوم؟ خیر

 

 

آدرس کوتاه :