لینک کلیپ مدل دو وجهی دوره کارشناسی

لینک کلیپ مدل دو وجهی دوره کارشناسی


کلیپ مربوط به مدل دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران که از نیمسال آتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به بعد اجرایی خواهد شد، به آدرس https://ut.ac.ir/file/download/news/1609225797-vid-20201229-wa0001.mp4 می باشد

آدرس کوتاه :