مراسم سخنرانی آقای مارسل درگر

مراسم سخنرانی آقای مارسل درگر


روز یکشنبه مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۷‬ ساعت ۱۲-۱۱ آقای مارسل درگر ( Marcel Dräger ) از دانشگاه زوریخ سوئیس یک سخنرانی با موضوع"Wortschatzerwerb mit Wortverbindungen‌‌‌‌‌‌‌"‌‌‌‌‌‌‌ ایراد خواهند نمود. 

آدرس کوتاه :