مسابقه خوانش وترجمه شعر روسی

مسابقه خوانش وترجمه شعر روسی


د ر روز دوشنبه تاریخ ۲۴/‏۰۲/‏۹۷‬ برنامه ائی با عنوان " خوانش وترجمه شعر روسی " تو سط دفتر میر وگروه ادبیات وزبان روسی در سالن خلیج فارس از ساعت ۳۰/‏۱۱ الی‬ ۱۳ بر گزار گردید وعلاقمندان نسبت به شعر خوانی به زبان روسی اقدام نمودند این برنامه با استقبال گرم دانشجویان واقع شد.

آدرس کوتاه :